21 Ocak 2008 Pazartesi

Cocuklarda testis Anemisi

Çocuklarda testis anatomisi : Doğumda testis boyutları yaklaşık olarak 1,5×1 cm’dir. Doğumdan sonraki ilk 3 ayda normal hormonal cevaba bağlı olarak 2×1,2 cm’ye ulaşır. Testis boyutları altı yaşına kadar relatif olarak sabit kalır, çok az bir boyut artışı vardır. Post pubertal dönemde testis uzunluğu 3-5 cm, genişliği ve anteroposterior çapı 2-3 cm’dir. Prepubertal çocuklarda ortalama testis volümü 1-2 cm³ dür.

Postpubertal dönemde ise 30 cm³’ün üzerindedir. 3-6 mm kalınlığında olan skrotum duvarı deri, dartos kası, eksternal spermatik fasiya, kremasterik fasiya ve kas ile internal spermatik fasiyadan oluşur.

Skrotal duvarın altında 2 tabakadan oluşan tunika vajinalis tabakası vardır.
1-Dış parietal tabaka
2-İç visseral tabaka

Bu iki tabaka arasında 1-2 ml sıvı vardır. Testisi örten iç visseral tabaka anterior kısımda tunika albuginea’ya yapışır. Epididimis testisin posterolateral yüzünde uzanan tortuöz yapılardan oluşur. Üç parçadan oluşur.
1-Testisin üst polü üzerindeki trianguler baş
2-Testisin posterior kısmında uzanan gövde
3-Kuyruk.

Epididimisin baş kısmındaki eferent duktuslar gövde ve kuyruk kısmında tek bir duktus haline gelirler. Bu kanal spermatik kord içinde vas deferens olarak devam eder. Spermatik kord testiküler,deferensial, kremasterik arterleri, pleksus panpiniformisi, sinirler, lenfatikler ve vas deferensi içerir.

Testisin üst sınırı çevresinde üç major apendiks vardır.
1-Apendiks testis ; Testisin üst polünde yeralır ve müllerian kanal artığıdır.
2-Apendiks epididimis ; Mezonefron kalıntısıdır.
3-Vas aberans ; Mezonefrik kalıntıdır.

Testisin kanlanması esas olarak abdominal aortadan ayrılan testiküler arter yoluyladır. Deferensial arter veziküler arterden ayrılır. Kremasterik arterde inferior epigastrik arterden ayrılır ve epididimis, vas deferens ve peritestiküler dokuyu beslerler. Skrotal duvar pudental arterin dalları ile beslenir. Venöz drenajı testiküler venleri oluşturan panpiniform pleksus yoluyladır. Sağ testis veni inferior vena kavaya, sol testis veni sol renal ven içine drene olur.

0 yorum: